แผนการจัดการ

ตามประกาศจากบริษัทผู้ผลิต Philips ได้ประกาศถึงการเรียกคืนเครื่องเพื่อทำการเปลี่ยนโฟมซับเสียง มีข้อแนะนำดังนี้

 • สำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง CPAP / BiPAP ให้หยุดใช้ และทำการปรึกษาแพทย์หรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 • สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ( life‐sustaining mechanical ventilator ) ห้ามหยุดใช้งานเครื่องหรือเปลี่ยนการรักษา ให้ทำการปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ทาง Philips จะทำการส่งโฟมซับเสียงที่เป็นวัสดุใหม่มาให้ทางบริษัท MIC เพื่อทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าทุกคน แต่ด้วยทาง Philips ยังจัดส่งมาให้ไม่ได้ในขณะนี้ทาง บริษัท MIC มีแนวทางการรองรับดังนี้

 1. ทาง MIC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ที่บริษัทให้บริการมา ปรากฏการณ์ที่โฟมจะเสื่อมสภาพเกิดจาก 3 สาเหตุใหญ่ๆ คือ
  1. เครื่องมีอายุใช้งานเกิน 4 ปี
  2. เครื่องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ร้อนและชื้น หรือมีมดแมลงเข้าไปกัดโฟม
  3. เครื่องเก่าเก็บไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
 2. ให้คำแนะนำแกลูกค้าว่าคุณภาพโฟมในตัวเครื่องที่ใช้ของท่านเสื่อมสภาพหรือยังโดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็นดังนี้
  1. เครื่องที่อายุไม่เกิน 4 ปี หรือเกินกว่า 4 ปี แต่ได้ทำการเปลี่ยนโฟมซับเสียงไปแล้วในช่วงระยะเวลาไม่นานกว่า 4 ปี ทางบริษัทประเมินว่าโอกาสที่โฟมเสื่อมสภาพจะน้อยมาก ลูกค้าสามารถตัดสินใจต่อเองได้ว่าจะใช้เครื่องต่อไปหรือไม่
  2. เครื่องที่มีอายุเกิน 4 ปี และไม่เคยเปลี่ยนโฟมซับเสียง ทางบริษัทประเมินว่ามีโอกาสที่โฟมซับเสียงจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วควรหยุดการใช้งานเครื่องทันที
 3. สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้เครื่องต่อไปในช่วงที่รอการเปลี่ยนโฟมรุ่นใหม่ บริษัทมีข้อแนะนำดังนี้
  1. ให้นำเครื่องเข้าทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องและโฟม โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้จองคิวนำเครื่องเข้ามาเช็คในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และจะเริ่มให้บริการตรวจเช็คในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
  2. สำหรับลูกค้าที่อยู่ ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่บริษัทสามารถใช้ขนส่ง ส่งเครื่องมาให้ตรวจเช็คได้

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กด


Medical Intensive Care Co., Ltd.
8/17-20 Sukhumvit 16 (Sammitr)
Ratchadapisek Road, Klong Toey,
Bangkok 10110, Thailand
Telephone
Facsimile